CM Internatio PRZYJMUJE STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2021-2026

CM Internatio PRZYJMUJE STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2021-2026

CM Internatio PRZYJMUJE STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2021-2026

Najważniejszym celem rozwoju CM Internatio na lata 2021-2026 jest maksymalne wykorzystanie potencjału biznesowego oraz zwiększenie wartości i pozycji konkurencyjnej spółki. Cele strategiczne będą finansowane w oparciu o środki pochodzące z bieżącej działalności operacyjnej oraz w oparciu o dłużne instrumenty finansowe (w tym kredyty inwestycyjne), dotacje oraz programy pomocowe (w tym: emisje akcji). Zaprezentowaną strategię można podzielić na 4 filary: dalszy rozwój prowadzonej działalności, kontynuacja ekspansji zagranicznej, prace badawczo-rozwojowe oraz rozbudowa nowej siedziby Spółki, i dalsze nakłady inwestycyjne.